autism

 

Autism är en genomgripande medfödd funktionsnedsättning som ofta förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador.
I Sverige brukar man uppskatta att ca 2 barn per 1000 har autism.
Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Symtomen delas in i tre huvudgrupper;

* begränsning av förmågan till ömsesidig kontakt
* begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation och
* begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.
 

En tidig diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade stödåtgärder är grunden för att på sikt hjälpa barnet att utvecklas.
En naturlig utgångspunkt för detta arbete är för det växande barnet en speciellt anpassad förskole- och skolgång och för den vuxne ett anpassat boende och daglig verksamhet.

Med tidig, väl planerad och tillrättalagd undervisning kan personer med autism trots funktionsnedsättningen göra framsteg.
De kan genom olika former av kommunikation lära sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig förstådda.
De flesta kan lära sig att klä sig, äta, sköta sin hygien, klara enkelt hushållsarbete osv.
De som har en normal eller god begåvning kan också med rätt stöd ta in skolkunskaper och några kan klara högre studier.

Som vuxna kan några fungera relativt självständigt även om de oftast har kvar vissa av sina särdrag.
De allra flesta med diagnosen behöver dock även som vuxna fortsatt omfattande hjälp och stöd.

 

nedsatt förmåga att integrera socialt:

-påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester

-oförmåga att etablera kamratrelationer

-brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra

-brist på social eller emotionell ömsesidighet

 

nedsatt förmåga att kommunicera:

-försenad talutveckling eller talat inte alls

-stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk

-brist på varierad, spontan låtsaslek

 

begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter:

-omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen

-oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer

-stereotypa och upprepade motoriska manér (t. ex. vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)

-enträgen fascination infördelar av saker

Denna information är hämtad från Riksföreningen Autism - www.autism.se

Jag har förkortat texten, hela finns på sidan ovan.


     hem